Chính sách bảo mật thông tin tại MM Group

 

 

MM Group gửi đến quý khách hàng chính sách bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Thông tin bí mật

Thông tin bí mật” là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này (hợp đồng mua bán hợp pháp tương ứng), được đánh dấu là bí mật và thường được xem là bí mật trong mọi tình huống. Dữ liệu khách hàng là Thông tin bí mật của Khách hàng.

“Dữ liệu khách hàng” nghĩa là dữ liệu, bao gồm email, được Khách hàng hoặc Người bán lại thay mặt cho Khách hàng cung cấp, tạo, truyền hoặc hiển thị qua Dịch vụ.

Bảo vệ thông tin bí mật

Nghĩa vụ. Mỗi bên sẽ: (A) bảo vệ Thông tin bí mật của bên kia với cùng tiêu chuẩn bảo vệ mà bên đó sử dụng để bảo vệ Thông tin bí mật của chính mình; và (B) không tiết lộ Thông tin bí mật cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Tiết lộ bắt buộc

Mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia khi luật pháp yêu cầu nhưng chỉ khi (nếu luật pháp cho phép): (A) thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thông báo cho bên kia; và (B) cho bên kia cơ hội phản đối việc tiết lộ.

Nếu nỗ lực phản đối việc tiết lộ được tòa án hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, Bên kia cần thông báo kịp thời đến bên được yêu cầu tiết lộ để trì hoãn hoặc ngưng việc tiết lộ thông tin trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Chính sách bảo mật thông tin tại MM Group

Thông tin công khai: Các thông tin công khai là những thông tin bao gồm tên pháp nhân, họ và tên, địa chỉ giao dịch của pháp nhân, số điện thoại giao dịch hoặc những thông tin khác khách hàng đã công khai trên các nguồn dữ liệu khác. Khi có yêu cầu không tiết lộ thông tin công khai, MM Group sẽ không công bố các thông tin này.

Thông tin bí mật: Mặc nhiên, MM Group không cung cấp các thông tin bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp tiết lộ bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền như được quy định tại mục Tiết lộ bắt buộc.

MM Group chỉ sử dụng thông tin được cung cấp từ khách hàng phục vụ cho việc định danh chủ thể hoặc nhằm mục đính thông báo thông tin quan trọng tới chính chủ thể đó. Trong một số trường hợp chúng tôi có thể sử dụng để giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi hoặc cập nhật thông tin tới khách hàng.

Trừ khi được yêu cầu không tiết lộ, MM Group có thể công khai thông tin về việc đã cung cấp một giải pháp/ bán một sản phẩm/dịch vụ cho một khách hàng nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin bao gồm: Tên đơn vị mua hàng, tên dịch vụ/sản phẩm đã sử dụng tại MM Group.

Chính sách lưu trữ thông tin của MM Group

Tất cả các thông tin của khách hàng hoặc thông tin được cung cấp thông qua các Form trên trang web, qua Email và các thông tin khác trong quá trình giao dịch với MM Group sẽ được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ điện toán đám mây cung cấp bởi Google, Microsoft và Zoho. Hệ thống được bật chế độ mã hóa trên đường truyền SSL, có xác thực hai lớp và theo chính sách bảo mật tuyên bố bởi các nhà cung cấp về dịch vụ của họ thông qua MM Group.

Xóa thông tin

MM Group sẽ xóa thông tin trong các trường hợp sau:

  • Khi khách hàng yêu cầu.
  • Khi khách ngừng sử dụng dịch vụ hoặc không sử dụng dịch vụ tại MM Group sau 12 tháng.
  • Khi có chủ trương xóa thông tin từ MM Group nhằm mục đích giải phóng dữ liệu hoặc mục đích khác.